در مورد متره برآورد و ماشین آلات ساختمانی

دانلود پروژه در مورد متره برآورد و ماشین آلات ساختمانی

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : متره برآورد 1

متره برآورد 2

تعریف متره 2

تعریف برآورد 3

انواع متره 3

متره بسته 4

آشنایی با ضرایب مورد استفاده در برآورد 6

ضریب منطقه ای 6

ضریب طبقات 7

ضریب ارتفاع 7

ضریب بالاسری 8

برگ متره یا کاغذ متره 9

دفترچه فهرست بها 11

دفترچه فهرست بها چگونه تهبه می گردد؟ 12

فصل دوم :  ماشین آلات ساختمانی 13

مقدمه ای بر ماشین آلات ساختمانی 14

اسکریپر چیست؟ 19

قسمتهای اصلی اسکریپر 19

انواع اسکریپر 20

اجزای اسکریپر 20

انواع اسکریپر 21

لودرها 22

کاربرد لودرها 22

انواع جام لودرها 23

ظرفیت جام لودرها 23

انواع لودر 23

لودرهای چرخ لاستیکی 23

لودرهای کمرشکن 24

کنترل لودرهای لاستیکی 24

لودرهای چرخ زنجیری 24

لودر چرخ زنجیری 25

عملکرد در سطح شیبدار جانبی 25

عملکرد در سطح شیبدار مستقیم 25

مقایسه راندمان 25

لودرهای بکهو 25

گریدر 26

کاربرد گریدر 26

کار و هدایت گریدر 27

حالات تیغه 27

لبه های تیغه گریدر 28

کنترل تیغه در گریدر 28

پایداری گریدر 28

گریدرهای کمرشکن 28

ابعاد گریدر 29

عملیات با گریدر 29

الف) پخش کردن مواد خاکی 29

ج) شیب بندیهای دقیق 30

د) کندن جوی 30

ه ) بریدن وتراشیدن ترانشه 30

  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
گریدر ,متره ,برآورد ,اسکریپر ,آلات ,تیغه ,آلات ساختمانی ,ماشین آلات ,متره برآورد ,مورد متره