محلول ها

دانلود پروژه درمورد محلول ها

 

فهرست مطالب

محلول ها 1

حلال 4

شیمی محلولها 4

غلظت محلول 5

انواع محلولها 6

محلول سیر نشده 6

محلول فراسیرشده 6

خواص فیزیکی محلولها 7

کاهش فشار بخار 7

افزایش نقطه جوش 8

کاهش نقطه انجماد 8

فشار اسمزی 8

قابلیت انحلال مواد 9

فرایند انحلال 9

اثر دما بر انحلال پذیری 10

اثر فشار بر انحلال پذیری 11

تعادلهای انحلال 12

تعادل مایع - مایع (حل شدن برم در آب) 12

تعادل جامد - مایع (حل شدن نمک طعام در آب) 12

تعادل گاز- مایع (حل شدن گاز CO2 در آب) 13

نحوه انحلال مواد 13

چگونگی انحلال مواد 13

انحلال ید در کربن تتراکلرید 14

انحلال متیل الکل 14

نخستین قاعده انحلال پذیری 14

مایعات قطبی 15

چگونگی انحلال یک بلور یونی در آب 15

محلول اشباع و فوق اشباع 15

محلول 15

ماهیت محلولها 16

غلظت 16

محلول اشباع یا سیر شده 17

تعادل پویا 17

محلول فوق اشباع یا ابر سیرشده 18

محلول کلوئیدی 18

نقش حلال در تشکیل کلوئید 18

ماهیت محلولهای کلوئیدی 19

تهیه محلولهای کلوئیدی 19

طریقه تفرق و پرآکندگی 19

طریقه تراکم 20

خواص کلوئیدها 20

ناهمگنی 20

فشار اسمزی 21

قابلیت صاف شدن 21

پدیده تیندال 21

رنگ 21

حرکت براونی 21

کاتافوریزیس 22

الکترواسموز 22

رسوب شدن و انعقاد 22

حمایت 22

محلول امولسیون 23

تفاوت بین محلول کلوئیدی و محلول امولسیون 23

تفاوت محلول امولسیون با محلول حقیقی 23

نمونه‌ای از یک امولسیون حیاتی 23

تفاوت بین امولسیون ، لخته شدن و ژل 23

محلول سوسپانسیون 24

تعریفی از محلولهای کلوئیدی 24

تفاوت محلولهای کلوئیدی و سوسپانسیون با محلولهای حقیقی 24

تفاوت محلولهای کلوئیدی و محلولهای سوسپانسیون 24

تفاوت محلول امولسیون و محلول کلوئیدی 25

تبدیل کلوئیدی و سوسپانسیون به لخته 25

فشار اسمزی 25

اسمز معکوس 27

تشابه اسمز و نفوذ 27

نقش فرایند اسمز در پدیده‌های طبیعی 27

هیدراتاسیون 28

کیفیت اتصال مولکولهای اضافی آب 28

آبپوشی ترکیبات کووالانسی 29

آنتالپی آبپوشیده یا هیدراتاسیون 29

یونهای آبپوشیده و محلول نمکها 30

 

  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
محلول ,کلوئیدی ,انحلال ,محلولهای ,امولسیون ,اشباع ,محلولهای کلوئیدی ,انحلال مواد ,محلول امولسیون ,انحلال پذیری ,24تفاوت محلولهای ,24تفاوت محلول